Dyfuzor zapachowy - Mango - 25ml Zobacz większe

Dyfuzor zapachowy - Mango - 25mlEAN13:5902815182443
Producent:Pure essence
Pojemność 25ml
Kup ON-LINE

Więcej informacji

Pure essence MANGO


Niebezpieczeństwo.
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

Zawiera: 1-Metoksypropan-2-ol; 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol; octan 4-tert-butylocykloheksylu; cytronellol; nerol; 3-p-kumenylo-2-metylopropionaldehyd, cytrol; 2-metylodekan-1-al.